Thực hiện quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Agribank công bố tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân của viên chức quản lý Agribank.
 
Cụ thể như sau:  
 
 
 
TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818