Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Giàng Hải Dương thông báo thu giữ tài sản (Dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 10/6/2019)
Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do ông Lê Văn Lương và bà Trương Thị Xuất đã vi phạm Hợp đồng tín dụng số 5380001/ HĐTD ngày 06/01/2005 đã ký với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh huyện Cẩm Giàng Hải Dương - Phòng giao dịch Cẩm Vũ. Hiện toàn bộ dư nợ của Ông Lê Văn Lương và bà Trương Thị Xuất đã chuyển sang nợ xấu. 

(Cập nhật lúc 16:18 ngày 27/5/2019)
Do bà Lại Thị Chinh đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm nợ vay số 393/HQV-KHKD ngày 21/6/2016 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
(Cập nhật lúc 14:28 ngày 24/5/2019)
1.Tài sản thu giữ:
Toàn bộ giá trị Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số AD 862300; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 0034; Số QĐ: 758/QD-UB; MS: 10119491648 do UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cấp ngày 27/7/2007 đứng tên ông Huỳnh Vỹ Long và bà Đỗ Quyên. Hiện trạng thửa đất cụ thể như sau:

(Cập nhật lúc 14:7 ngày 24/5/2019)
Do ông Nguyễn Văn Luyến, bà Đoàn Thị Dung đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 01/NHNo-GL-KHKD ngày 22/02/2019 của Agribank - Chi nhánh huyện Gia Lộc Hải Dương, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết theo quy định của pháp luật như sau:
(Cập nhật lúc 15:36 ngày 23/5/2019)
Do ông Cao Văn Tuân và bà Phạm Thị Lan đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 19/4/2019 của Agribank chi nhánh Phả Lại Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại - Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác số 2013TH005.7 ký ngày 03/9/2013 theo quy định của pháp luật như sau:
(Cập nhật lúc 14:55 ngày 20/5/2019)
Do bà Lê Thị Hồng Ánh, ông Nguyễn Văn Thắng  đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cao Phong, Hòa Bình, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
(Cập nhật lúc 16:10 ngày 17/5/2019)
Do ông Đồng Bá Hinh đã vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
(Cập nhật lúc 15:59 ngày 17/5/2019)
Các tin khác

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818