Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ
(Cập nhật lúc 13:21 ngày 15/5/2019)
I. Thông tin về khoản nợ
1. Khoản nợ đấu giá, người có khoản nợ đấu giá và thông tin về khoản nợ: 
1.1. Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340LAV201000350 ký ngày 19/03/2010.

a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè; Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
b. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 49.577.429.181 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc: 26.206.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 23.371.429.181 đồng (tạm tính).
c. Thông tin về tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thửa số: 128; Tờ bản đồ: 95; Diện tích: 20.974,7 m2 (theo GCN có số phát hành BA657202, số vào sổ: CT00193 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 22/06/2010). 
(Hợp đồng bảo đảm được công chứng và đăng ký GDBĐ đaày đủ theo quy định). 
1.2. Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần thương mại S.V.C tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV20110310 ký ngày 10/03/2011.
a. Người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Địa chỉ: 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
b. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 56.511.073.861 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc: 30.074.512.106 đồng.
+ Nợ lãi: 26.436.561.755 đồng (tạm tính).
c. Thông tin về tài sản bảo đảm.
- Tài sản bảo đảm thứ nhất: Quyền sử dụng đất tại phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thửa số: 128; Tờ bản đồ: 95; Diện tích: 20.974,7 m2 (theo GCN có số phát hành BA657202, số vào sổ: CT00193 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 22/06/2010). 
(Hợp đồng bảo đảm được công chứng và đăng ký GDBĐ theo quy định)
- Tài sản bảo đảm thứ hai: Quyền sử dụng đất tại phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thửa: 40+41+42+45+49+50+51; Tờ bản đồ: 24; Diện tích: 9.996 m2 (theo GCN có số phát hành AD733691; số vào sổ cấp GCN: T02908 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 01/03/2006).
(Hợp đồng bảo đảm được công chứng và đăng ký GDBĐ theo quy định).
1.3. Toàn bộ khoản nợ của ông Trần Hữu Quỳnh tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-20133007 ký ngày 31/07/2013.
a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè; Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh. 
b. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 7.879.129.535 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc: 5.000.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 2.879.129.535 đồng (tạm tính).
c. Thông tin về tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thửa số: 128; Tờ bản đồ: 95; Diện tích: 20.974,7 m2 (theo GCNQSDĐ số phát hành BA657202; số vào sổ: CT00193 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 22/06/2010).
(Hợp đồng bảo đảm không được công chứng và đăng ký GDBĐ theo quy định).
2. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, tài sản: 
2.1. Nguồn gốc pháp lý:
- Là khoản vay của Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng số 6340LAV201000350 ký ngày 19/03/2010.
- Là khoản vay của Công ty CP thương mại S.V.C tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV20110310 ký ngày 10/03/2011 (Khoản nợ này được Agribank bán cho VAMC theo Hợp đồng mua, bán nợ số 5986/2014/MBN.VAMC1-Agribank ký ngày 17/11/2014 và được ủy quyền lại để thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ).
- Là khoản vay của ông Trần Hữu Quỳnh tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-20133007 ngày 31/07/2013. 
Hiện tại các khoản vay đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do các Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ
2.2. Hồ sơ pháp lý kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201000350 ngày 19/03/2010, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình.
- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV20110310 ký ngày 10/03/2011, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty cổ phần thương mại S.V.C.
- Hợp đồng mua, bán nợ số 5986/2014/MBN.VAMC1-Agribank; Hợp đồng ủy quyền số 5987/2014/UQ.VAMC1-Agribank ngày 17/11/2014 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền ký giữa Agribank và VAMC (Mua bán khoản nợ của Công ty cổ phần thương mại S.V.C).
- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-20133007 ký ngày 31/07/2013, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và ông Trần Hữu Quỳnh.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/18082010/TC, được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công chứng ngày 27/08/2010, số công chứng: 2082, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD. Đăng ký GDBĐ ngày 27/08/2010 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 02/18082010/TC, được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chứng nhận ngày 27/08/2010; Số công chứng: 2084, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD (kèm Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công chứng ngày 23/03/2011; số công chứng: 753; quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD). Đăng ký GDBĐ ngày 27/08/2010 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 20101210/TC, được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công chứng ngày 13/10/2010; Số công chứng: 2499, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD (kèm Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công chứng ngày 23/03/2011; Số công chứng: 757; quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD). Đăng ký GDBĐ ngày 13/10/2010, tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 6340-LCL-20133007 ký giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè với Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình và Bên vay vồn là ông Trần Hữu Quỳnh. Hợp đồng này không được công chứng và đăng ký GDBĐ theo quy định.
2.3. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Toàn bộ các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ.
2.4. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thời gian và địa điểm xem khoản nợ đấu giá, tài sản bảo đảm:
Trong giờ hành chính từ ngày 13/05/2019 đến 14/05/2019 tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Xem tài sản bảo đảm: tại nơi có tài sản.
- Người đăng ký xem tài sản bảo đảm của khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 07/05/2019 đến ngày 16/05/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ, bước giá:
5.1. Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340LAV201000350 ngày 19/03/2010.
- Giá khởi điểm: 39.027.352.251 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn, hai trăm năm mươi mốt đồng).
- Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
5.2. Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần thương mại S.V.C tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV20110310 ngày 10/03/2011.
- Giá khởi điểm: 31.450.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng).
- Bước giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
5.3. Toàn bộ khoản nợ của ông Trần Hữu Quỳnh tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-20133007 ngày 31/07/2013.
- Giá khởi điểm: 7.879.129.535 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, một trăm hai mươi chín nghìn, năm trăm ba mươi lăm đồng).
- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
Lưu ý: Các mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
7. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá mỗi khoản nợ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 16+17/05/2019 và ngày 20/05/2019. 
- Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
8. Thời gian, địa điểm và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 07/05/2019 đến ngày 16/05/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu từ lúc 11giờ 00phút ngày 21/05/2019;
- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
10. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
11. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:  Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 – 38204858  và 0948689986.
 
II. Thông tin về khoản nợ
1. Khoản nợ đấu giá, người có khoản nợ đấu giá và thông tin về khoản nợ: 
1.1. Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Hoàng Gia tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 20112502/HĐTD ký ngày 25/02/2011 và 20123008/HĐTD ký ngày 30/08/2012.
a. Người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Địa chỉ: 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
b. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 51.977.316.003 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc: 19.615.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 32.362.316.003 đồng (tạm tính).
c. Thông tin về tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thửa số: 207 + 208 + 233 + 234 + 235 + 351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 243 + 244 + 245 và 254; Tờ bản đồ: 31; Diện tích: 8.818,4 m2 (theo GCNQSDĐ số phát hành V144023; số vào sổ: 01206QSDĐ/2346QĐUB do UBND thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 29/08/2002).
(Hợp đồng bảo đảm được công chứng và đăng ký GDBĐ theo quy định).
1.2. Toàn bộ khoản nợ của Công ty CP thủy sản Quốc Tế tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 20121701/HĐTD ngày 17/01/2012 và số 2011301219/HĐTD ngày 30/12/2011.
 a. Người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Địa chỉ: 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
b. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 63.880.442.619 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc: 34.990.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 28.890.442.619 đồng (tạm tính).
c. Thông tin về tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thửa số: 207 + 208 + 233 + 234 + 235 + 351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 243 + 244 + 245 và 254; Tờ bản đồ: 31; Diện tích: 8.818,4 m2 (theo GCNQSDĐ số phát hành V144023; số vào sổ: 01206QSDĐ/2346QĐUB do UBND thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 29/08/2002).
(Hợp đồng bảo đảm được công chứng và đăng ký GDBĐ theo quy định).
2. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: 
2.1. Nguồn gốc pháp lý:
- Là khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hoàng Gia tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng số 20112502/HĐTD ngày 25/02/2011 và 20123008/HĐTD ngày 30/08/2012 (Khoản nợ này được Agribank bán cho VAMC theo Hợp đồng mua, bán nợ số 8511/2014/MBN.VAMC1-Agribank ký ngày 22/12/2014 và được ủy quyền lại để thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ này).
- Là khoản vay của Công ty cổ phần thủy sản Quốc Tế tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng số 20121701/HĐTD ký ngày 17/01/2012 và số 2011301219/HĐTD ký ngày 30/12/2011 (Khoản nợ này được Agribank bán cho VAMC theo Hợp đồng mua, bán nợ số 8509/2014/MBN.VAMC1-Agribank ký ngày 22/12/2014 và được ủy quyền lại để thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ này).
Hiện tại các khoản vay đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do các Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ
2.2. Hồ sơ pháp lý kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 20112502/HĐTD ngày 25/02/2011 và 20123008/HĐTD ký ngày 30/08/2012, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hoàng Gia.
- Hợp đồng mua, bán nợ số 8511/2014/MBN.VAMC1-Agribank; Hợp đồng ủy quyền số 8512/2014/UQ.VAMC1-Agribank ngày 22/12/2014 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung ký giữa Agribank và VAMC (Mua bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hoàng Gia).
- Hợp đồng tín dụng số 20121701/HĐTD ký ngày 17/01/2012 và hợp đồng tín dụng số 2011301219/HĐTD ngày 30/12/2011, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty cổ phần thủy sản Quốc Tế.
- Hợp đồng mua, bán nợ số 8509/2014/MBN.VAMC1-Agribank; Hợp đồng ủy quyền số 8510/2014/UQ.VAMC1-Agribank ngày 22/12/2014 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung ký giữa Agribank và VAMC (Mua bán khoản nợ của Công ty cổ phần thủy sản Quốc Tế).
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 2012140202/TC được Văn phòng công chứng số 1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công chứng ngày 14/02/2012; Số công chứng: 1177, quyển số 02TP/CC-SCC/HĐGD). Đăng ký GDBĐ ngày 14/02/2012, tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
2.3. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Toàn bộ các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ.
2.4. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thời gian và địa điểm xem khoản nợ đấu giá, tài sản bảo đảm: Trong giờ hành chính từ ngày 13/05/2019 đến 14/05/2019 tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Xem tài sản bảo đảm: tại nơi có tài sản.
- Người đăng ký xem tài sản bảo đảm của khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 07/05/2019 đến ngày 16/05/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ, bước giá:
5.1. Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hoàng Gia tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 20112502/HĐTD ký ngày 25/02/2011 và 20123008/HĐTD ký ngày 30/08/2012.
- Giá khởi điểm: 23.240.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng).
5.2. Toàn bộ khoản nợ của Công ty CP thủy sản Quốc Tế tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 20121701/HĐTD ngày 17/01/2012 và số 2011301219/HĐTD ngày 30/12/2011.
- Giá khởi điểm: 35.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).
Lưu ý: Các mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
7. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá mỗi khoản nợ. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 16+17/05/2019 và ngày 20/05/2019. 
- Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
8.  Thời gian, địa điểm và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 07/05/2019 đến ngày 16/05/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu từ lúc 10 giờ 30 phút ngày 21/05/2019,
- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
10. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
11. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:  Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 – 38204858  và 0948689986.
 
III. Thông tin về khoản nợ
1. Khoản nợ đấu giá, người có khoản nợ đấu giá và thông tin về khoản nợ: 
1.1. Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV thương mại Phú Đạt Thành tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV201100888 ngày 19/08/2011.
1.2. Người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Địa chỉ: 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
1.3. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 71.309.570.888 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc: 40.000.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 31.309.570.888 đồng (tạm tính).
1.4. Thông tin về tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; Thửa số: 51; Tờ bản đồ: 4; Diện tích: 37.013,55 m2 (theo GCN có số phát hành BC581342; số vào sổ: CT02735 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2010). Hợp đồng bảo đảm được công chứng và đăng ký GDBĐ theo quy định.
2. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: 
2.1. Nguồn gốc pháp lý:
- Là khoản vay của Công ty TNHH MTV thương mại Phú Đạt Thành tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV201100888 ký ngày 19/08/2011 (Khoản nợ này được Agribank bán cho VAMC theo HĐ mua, bán nợ số 7949/2014/MBN.VAMC1-Agribank ký ngày 16/12/2014 và được ủy quyền lại để thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ này).
Hiện tại các khoản vay đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do các Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ
2.2. Hồ sơ pháp lý kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV201100888 ngày 19/08/2011, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV thương mại Phú Đạt Thành.
- Hợp đồng mua, bán nợ số 7949/2014/MBN.VAMC1-Agribank; Hợp đồng ủy quyền số 7950/2014/UQ.VAMC1-Agribank ngày 16/12/2014 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền ký giữa Agribank và VAMC.
- Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất của bên thứ ba số 01082011/TC được Văn phòng công chứng Cần Đước công chứng ngày 19/08/2011; Số công chứng: 1038, quyển số 02/TP/CC-SCC/HĐGD); Đăng ký GDBĐ ngày 19/08/2011, tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.
- Giấy chứng nhận đăng ký Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BC581342, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT02735 do UBND tỉnh Long An cấp ngày 04/10/2010.
2.3. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Toàn bộ các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ.
2.4. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thời gian và địa điểm xem khoản nợ đấu giá, tài sản bảo đảm: Trong giờ hành chính từ ngày 13/05/2019 đến 14/05/2019 tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Xem tài sản bảo đảm: tại nơi có tài sản.
- Người đăng ký xem tài sản bảo đảm của khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 07/05/2019 đến ngày 16/05/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ, bước giá:
- Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 54.124.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu đồng).
- Bước giá: 100.000.000 đồng.
Mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
7. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá mỗi khoản nợ. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 16+17/05/2019 và ngày 20/05/2019. 
- Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
8. Thời gian, địa điểm và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 07/05/2019 đến ngày 16/05/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu từ lúc 10 giờ 00 phút ngày 21/05/2019,
- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
10. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
11. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:  Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 – 38204858  và 0948689986.
 
IV. Thông tin về khoản nợ
1. Khoản nợ đấu giá, người có khoản nợ đấu giá và thông tin về khoản nợ: 
1.1. Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV đầu tư Kim Ngân tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101406 ngày 28/09/2011.
a. Người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Địa chỉ: 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
b. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 19.077.861.012 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc:       10.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 19.067.861.012 đồng (tạm tính).
c. Thông tin về tài sản bảo đảm: đã xử lý thu hồi nợ.
1.2. Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV thương mại Đạt Thành Phú tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101327 ký ngày 12/09/2011.
a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè; Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
b. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 24.505.358.279 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc:          1.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 24.504.358.279 đồng (tạm tính).
c. Thông tin về tài sản bảo đảm: không.
1.3. Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV đầu tư Bảo Ngọc tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101407 ngày 28/09/2011.
 a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè; Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
b. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 20.007.192.067 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc:          1.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 20.006.192.067 đồng (tạm tính).
c. Thông tin về tài sản bảo đảm: không.
1.4. Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Hiệp Hòa Phát tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 2011301218/HĐTD ngày 30/12/2011.
 a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè; Địa chỉ: số 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
b. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 03/04/2019 là: 35.248.431.168 đồng, trong đó:
+ Dư nợ gốc:   4.803.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 30.444.991.168 đồng (tạm tính).
c. Thông tin về tài sản bảo đảm: không.
2. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý và các hồ sơ pháp lý của tài sản: 
2.1. Nguồn gốc pháp lý:
- Là khoản vay của Công ty TNHH MTV đầu tư Kim Ngân tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101406 ký ngày 29/09/2011 (Khoản nợ này được Agribank bán cho VAMC theo Hợp đồng mua, bán nợ số 8507/2014/MBN.VAMC1-Agribank ký ngày 22/12/2014 và được VAMC ủy quyền lại để thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ).
- Là khoản vay của Công ty TNHH MTV thương mại Đạt Thành Phú tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101327 ký ngày 12/09/2011.
- Là khoản vay của Công ty TNHH MTV đầu tư Bảo Ngọc tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101407 ký ngày 28/09/2011.
- Là khoản vay của Công ty cổ phần Hiệp Hòa Phát tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng số 2011301218/HĐTD ký ngày 30/12/2011.
Hiện tại các khoản vay đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do các Bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ
2.2. Hồ sơ pháp lý kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101406 ngày 28/09/2011, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV đầu tư Kim Ngân.
- Hợp đồng mua, bán nợ số 8507/2014/MBN.VAMC1-Agribank; Hợp đồng ủy quyền số 8508/2014/UQ.VAMC1-Agribank ngày 22/12/2014 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền ký giữa Agribank và VAMC (Mua bán khoản nợ của Công ty TNHH MTV đầu tư Kim Ngân).
- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101327 ngày 12/09/2011, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV thương mại Đạt Thành Phú.
- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101407 ngày 28/09/2011, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH MTV đầu tư Bảo Ngọc.
- Hợp đồng tín dụng số 2011301218/HĐTD ngày 30/12/2011, giữa Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Công ty cổ phần Hiệp Hòa Phát.
2.3. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Toàn bộ các khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ.
2.4. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thời gian và địa điểm xem khoản nợ đấu giá, tài sản bảo đảm: Trong giờ hành chính từ ngày 13/05/2019 đến 14/05/2019 tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: 18 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Xem tài sản bảo đảm: tại nơi có tài sản.
- Người đăng ký xem tài sản bảo đảm của khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 07/05/2019 đến ngày 16/05/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ, bước giá:
5.1. Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV đầu tư Kim Ngân tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101406 ký ngày 29/09/2011.
- Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).
- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
5.2. Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV thương mại Đạt Thành Phú tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101327 ký ngày 12/09/2011.
- Giá khởi điểm: 51.000.000 đồng (Năm mươi mốt triệu đồng).
- Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
5.3. Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH MTV đầu tư Bảo Ngọc tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201101407 ký ngày 28/09/2011.
- Giá khởi điểm: 51.000.000 đồng (Năm mươi mốt triệu đồng).
- Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
5.4. Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Hiệp Hòa Phát tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè, thuộc hợp đồng tín dụng số 2011301218/HĐTD ký ngày 30/12/2011.
- Giá khởi điểm: 4.810.000.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm mười triệu đồng).
- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)
Lưu ý: Các mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Tiền mua hồ sơ đối với khoản nợ có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
- Tiền mua hồ sơ đối với khoản nợ có giá khởi điểm từ trên 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
- Tiền mua hồ sơ đối với khoản nợ có giá khởi điểm từ trên 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ
7. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá mỗi khoản nợ. 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 16+17/05/2019 và ngày 20/05/2019. 
- Hình thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số 6340.2010.17081 mở tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè.
8. Thời gian, địa điểm và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, từ ngày 07/05/2019 đến ngày 16/05/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu từ lúc 09giờ 00phút ngày 21/05/2019,
- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
10. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
11. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:  Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An; Địa chỉ: số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 – 38204858  và 0948689986.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818