Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá tài sản
(Cập nhật lúc 10:10 ngày 10/7/2019)
1.Tài sản đấu giá : 
1.1.Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 248, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
a.Thửa đất số: 248, tờ bản đồ số 16 

b.Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
c.Diện tích: 253 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba mét vuông)
d.Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 253 m2; Chung: Không
e.Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị. 
f.Thời hạn sử dụng: Lâu dài
g.Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
1.2.Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 412, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Thửa đất
a.Thửa đất số: 412, tờ bản đồ số 16 
b.Địa chỉ thửa đất: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
c.Diện tích: 300 m2 (Bằng chữ: Ba trăm mét vuông)
d.Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 300 m2; Chung: Không
e.Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị. 
f.Thời hạn sử dụng: Lâu dài
g.Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Nhà ở
a.Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
b.Diện tích xây dựng: 248,3 m2
c.Diện tích sàn: 1.536 m2
d.Hình thức sở hữu: Sở hữ riêng
e.Cấp (hạng): Cấp III
f.Thời hạn sở hữu: -/-
1.3.Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 463, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Thửa đất
a.Thửa đất số: 463, tờ bản đồ số 16 
b.Địa chỉ thửa đất: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
c.Diện tích: 150 m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mét vuông)
d.Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 150 m2; Chung: Không
e.Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (125 m2); đất trồng cây lâu năm (25 m2). 
f.Thời hạn sử dụng: ODT lâu dài, CLN đến 26/03/2054
g.Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (125 m2), công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (25 m2).
Nhà ở
a.Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
b.Diện tích xây dựng: 125 m2
c.Diện tích sàn: 399 m2
d.Kết cấu: Mái tole, tường sơn, nền ceramic, khung cột + sàn bằng BTCT
e.Cấp (hạng): Cấp II
f.Số tầng: 3
g.Năm hoàn thành xây dựng: 2009
h.Thời hạn sở hữu: -/-
1.4.Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 648, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
a.Thửa đất số: 648, tờ bản đồ số 16 
b.Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
c.Diện tích: 125 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông)
d.Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 125 m2 ; Chung: Không
e.Mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp khác. 
f.Thời hạn sử dụng: đến ngày 14/10/2028
g.Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
1.5.Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 649, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
a.Thửa đất số: 649, tờ bản đồ số 16 
b.Địa chỉ thửa đất: Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
c.Diện tích: 75 m2 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm mét vuông)
d.Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 75 m2 ; Chung: Không
e.Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (60,5 m2); đất trồng cây lâu năm (14,5 m2). 
f.Thời hạn sử dụng: ODT lâu dài, CLN đến 14/10/2058
g.Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (60,5 m2), công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (14,5 m2).
1.6.Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 685, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
a.Thửa đất số: 685, tờ bản đồ số 16 
b.Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
c.Diện tích: 95,5 m2 (Bằng chữ: Chín mươi lăm phẩy năm mét vuông)
d.Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 95,5 m2 ; Chung: Không
e.Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị. 
f.Thời hạn sử dụng: Lâu dài
g.Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
1.7.Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 686, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
h.Thửa đất số: 686, tờ bản đồ số 16 
i.Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
j.Diện tích: 99,2 m2 (Bằng chữ: Chín mươi chín phẩy hai mét vuông)
k.Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 99,2 m2 ; Chung: Không
l.Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị. 
m.Thời hạn sử dụng: Lâu dài
n.Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
1.8.Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 687, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
a.Thửa đất số: 687, tờ bản đồ số 16 
b.Địa chỉ thửa đất: Phường 1, Thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
c.Diện tích: 375,2 m2 (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm phẩy hai mét vuông)
d.Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 375,2 m2 ; Chung: Không
e.Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (105,2 m2); đất nông nghiệp khác (270 m2). 
f.Thời hạn sử dụng: ODT lâu dài, NKH đến 17/12/2024 
g.Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (105,2 m2), công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất (270 m2).
Giấy tờ tài sản : 
+Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 604283 (số vào số cấp GCN: CH00568) do UBND Thị Xã Bạc Liêu cấp ngày 24/08/2010 (nay là Thành phố Bạc Liêu);
+Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 007157 (số vào số cấp GCN: CS 01415) do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 10/04/2017;
+Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 934352 (số vào số câp GCN CH00274 do UBND Thị Xã Bạc Liêu cấp ngày 28/04/2010.
+Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 604113 (số vào số cấp GCN: CH00497) do UBND Thị Xã Bạc Liêu cấp ngày 28/07/2010 (nay là Thành phố Bạc Liêu);
+Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 604144 (số vào số cấp GCN: CH00512) do UBND Thị Xã Bạc Liêu cấp ngày 28/07/2010 (nay là Thành phố Bạc Liêu);
+Giấy chứng nhận Quyền. sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 945141 (số vào số cấp GCN: CH01229) do UBND Thành phố Bạc Liêu cấp ngày 23/04/2011;
+Giấy chứng nhận Quyền. sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 945142 (số vào số cấp GCN: CH01230) do UBND Thành phố Bạc Liêu cấp ngày 23/04/2011;
+Giấy chứng nhận Quyền. sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 945143 (số vào số cấp GCN: CH01231) do UBND Thành phố Bạc Liêu cấp ngày 23/04/2011;
+Hợp đồng cấp tín dụng số 1602-LAV-201800365 ngày 29 tháng 06 năm 2018 đã ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam — Chỉ nhánh 3 (Agribank - Chi nhánh 3) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Fika.
+Hợp đồng thế chấp tài sản số 1602-LCL-201800312 số công chứng 3244, quyền số 03 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/07/2018 đã ký giữa Ông Hà Cát Lượng và Agribank - Chi nhánh 3.
+Hợp đồng ủy quyền số công chứng 3245, quyên số 03TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/07/2018 đã ký giữa Ông Hà Cát Lượng và Agribank - Chi nhánh 3.
+Biên bản thoả thuận về việc xử lý tài sản để thu hồi nợ vay đã ký giữa Ông Hà Cát Lượng và Agribank - Chi nhánh 3.
+Công văn số 336/NHN03-TD ngày 27/03/2019 của Ngân hàng Agribank – Chi nhánh 3 về việc yêu cầu bán đấu giá tài sản thu hồi nợ quá hạn.
2.Giá khởi điểm: 21.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ sáu trăm triệu đồng).
3.Tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm. 
4.Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản :
- Là tài sản của Ông Hà Cát Lượng thế chấp cho Agribank – Chi nhánh 3 để đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Fika. 
5.Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ và đặt tiền trước mua tài sản: 
- Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/07/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/07/2019
- Nơi phát hành hồ sơ: 
+ Công ty đấu giá Hợp Danh Khải Bảo, ĐC: Số 243 ( Tầng 1) Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
+ Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo, Đc: Số 74 Trần Trọng Cung, Phường Tân thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
+ Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo tại Bạc Liêu , ĐC: Số 63 Đường số 10 KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Tp Bạc Liêu.
6.Thời gian bán đấu giá: Dự kiến Lúc 09 giờ 30 phút ngày 31/07/2019. 
7.Địa Điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo tại Bạc Liêu , ĐC: Số 63 Đường số 10 KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Tp Bạc Liêu.
8.Điều kiện tham gia đấu giá: Theo luật đấu giá tài sản.
9. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 
- Công ty đấu giá Hợp Danh Khải Bảo, ĐC: Số 243 (Tầng 1) Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0866767616 – 0968101550 (Anh Khánh )
- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo, Đc: Số 74 Trần Trọng Cung, Phường Tân thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0866767616 – 0968101550 (Anh Khánh ), 0918495349 (Anh Vững).
- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo tại Bạc Liêu , ĐC: Số 63 Đường số 10 KDC Tràng An, Khóm 1, Phường 7, Tp Bạc Liêu. Điện thoại: 0919499777 (Anh Thảo).
- Agribank – Chi nhánh 3,  ĐC: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02862907135 – 0909100191 (Anh Hải). 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818