Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ
(Cập nhật lúc 16:28 ngày 8/8/2019)
1.Mô tả về khoản nợ đấu giá:
Toàn bộ khoản nợ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.
Khoản nợ đấu giá là toàn bộ khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng (Địa chỉ: 279 Bến Chương Dương, phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.

Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 15/10/2018 là: 708.313.039.033 đồng. 
Trong đó:
+ Dư nợ gốc: 352.194.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 356.119.039.033 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/10/2018 cho đến khi Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Bình Tân
 
1.1. Tài sản bảo đảm của khoản nợ: 
Tài sản 1: Giá trị quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh, diện tích: 6.952,2m2, thuộc thửa 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.
* Hồ sơ pháp lý của tài sản:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành AB 830291, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 00108/1a do UBND TPHCM cấp ngày 23/03/2005; Tờ khai nộp tiền sử dụng đất ngày 28/02/2005; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 28/02/2005.
Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200900945 được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 23/09/2009, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 25/09/2009 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.
Tài sản 2: Tài sản hình thanh trong tương lai là toàn bộ giá trị xây dựng của công trình cao ốc căn hộ Hạnh Phúc được xây dựng trên thửa đất số 155, tờ bản đồ số 9 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
* Hồ sơ pháp lý của tài sản:
Quyết định số 54/QĐ-SXD-PTN ngày 29/04/2008 của Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cao ốc căn hộ Hạnh phúc tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
Các bản vẽ thiết kế kèm theo quyết định số 54/QĐ-SXD-PTN ngày 29/04/2008.
Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND TP. Hồ Chí Minh v/v giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng để xây dựng nhà ở chung cư tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh
Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200802331 được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 15/12/2008, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/12/2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.
Hợp đồng thế chấp số 6200LCP201102331(A) được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 16/12/2011, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19/12/2011 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 
Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp, số 6200LCP201102331(A)/ĐC được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 21/05/2012.
 
1.2. Nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh Bình Tân theo Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.
* Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:
Hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008 ký giữa Agribank Chi nhánh Bình Tân và Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng.
Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200900945 được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 23/09/2009, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 25/09/2009 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.
Hợp đồng thế chấp số 6200LCP200802331 được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 15/12/2008, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/12/2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.
Hợp đồng thế chấp số 6200LCP201102331(A) được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 16/12/2011, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19/12/2011 tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. 
Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp, số 6200LCP201102331(A)/ĐC được Phòng Công chứng số 2, TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 21/05/2012.
 
1.3. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
-   Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế. Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Bình Tân không chịu trách nhiệm về tình trạng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;
Giá trị ghi sổ của khoản nợ được xác định trên cơ sở nợ gốc và lãi vay phát sinh thực tế theo Hợp đồng cấp tín dụng số: 6200LAV200806683 ký ngày 15/12/2008 ký giữa  Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng và  Agribank Chi nhánh Bình Tân đến thời điểm 15/10/2018. 
Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng tại Agribank Chi nhánh Bình Tân với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố, thế chấp tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Tình trạng pháp lí của chủ tài sản; khách hàng vay. Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Bình Tân và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
 
2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá: 
2.1. Giá khởi điểm khoản nợ: 357.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng), chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
 
2.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 16 giờ 00 phút ngày 19/08/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
 
2.3. Thời gian xem hồ sơ khoản nợ: từ ngày 15/08/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/08/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn, địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì,  Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
 
2.4. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ.
* Đối với tổ chức:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô)
+ Bản bản phô tô Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá khoản nợ trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
+ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước). 
* Đối với cá nhân:
+ CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô)
+ Sổ hộ khẩu (bản phô tô)
+ Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
Lưu ý: Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá. 
 
2.5. Số tiền đặt trước:
Số tiền đặt trước: 35.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ bảy trăm triệu đồng).
Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 19/08/2019; ngày 20/08/2019 và ngày 21/08/2019 (trong giờ hành chính).
Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn.
Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn.
Số tài khoản:  6200201014116 tại Agribank – Chi nhánh Bình Tân.
Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá khoản nợ “Toàn bộ khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tùng tại Agribank Chi nhánh Bình Tân”.
Lưu ý: Khách hàng đã nộp tiền đặt trước phải cung cấp chứng từ nộp tiền trong thời hạn nộp tiền đặt trước, nếu thiếu sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
 
2.6. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).
 
2.7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng; phương thức trả giá lên.
 
2.8. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá khoản nợ phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thành với bên có khoản nợ đấu giá.
Phương thức thanh toán: Bên mua nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua, bán nợ ngay trong một lần hoặc nhiều lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank.
- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Bên mua nợ phải thanh toán ít nhất là 30% giá trị hợp đồng mua bán, Bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu Bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết. Việc trả trước để thực hiện hợp đồng mua bán phải được quy định trong hợp đồng mua bán nợ (giá trị trả trước, thời hạn trả trước, điều khoản phạt vi phạm hợp đồng...).
- Giá trị mua bán trên hợp đồng bằng đúng giá trị khoản nợ được mua bán thành công.
- Người trúng đấu giá khoản nợ chuyển tiền thanh toán mua khoản nợ đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn, theo số tài khoản 6200201014116 mở tại Agribank Chi nhánh Bình Tân. 
- Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ mà người trúng đấu giá khoản nợ không thanh toán thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc mua khoản nợ.
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền mà bên trúng đấu giá khoản nợ chuyển thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nợ, Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn sẽ chuyển cho Agribank Chi nhánh Bình Tân toàn bộ số tiền thu được từ việc đấu giá khoản nợ.
 
2.9. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút,  ngày 22/08/2019 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
 
Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22455120 - Fax: 028. 38123910.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818