Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm
(Cập nhật lúc 10:7 ngày 12/8/2019)
1.Mô tả về tài sản:
* Tài sản thứ 1: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 904060, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01028QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/12/2007.
Thửa đất số: 25 và 30   Tờ bản đồ số: 1

Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 9.877 m2, trong đó: thửa số 25: 3.247 m2, thửa số 30: 6.630 m2
Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 07/2019  
 
* Tài sản thứ 2: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 822409, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01441QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 17   Tờ bản đồ số: 12
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 3.622 m2Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 09/2019  
 
* Tài sản thứ 3: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 904046, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 01014QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 4   Tờ bản đồ số: 12
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 3.838 m2Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 07/2019  
 
* Tài sản thứ 4: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 094539, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 00690QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.  
Thửa đất số: 18    Tờ bản đồ số: 12
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 3.459 m2 Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 05/2019
 
* Tài sản thứ 5: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 094943, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 00911QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 29    Tờ bản đồ số: 1
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 3.600 m2 Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 07/2019  
 
* Tài sản thứ 6: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 095000, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 00968 QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 186    Tờ bản đồ số: 2
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 3.005 m2 Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 07/2019  
 
*  Tài sản thứ 7: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 094404, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 00559 QSDĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 10/12/1999, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 22    Tờ bản đồ số: 11
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 6.636 m2 Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 05/2019  
 
* Tài sản thứ 8: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 523981, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 02857 QSDĐ/2018/QĐ/UBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 01/04/2004, cập nhật ngày 23/04/2007, 24/08/2007.
Thửa đất số: 16    Tờ bản đồ số: 12
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 5.931 m2 Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 07/2019  
 
* Tài sản thứ 9: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 115440, vào sổ cấp GCN QSDĐ: 03476 QSDĐ/7556/QĐCTUBH do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 07/10/2004, cập nhật ngày 04/07/2007, 22/08/2007.
Thửa đất số: 10    Tờ bản đồ số: 12
Địa chỉ: Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích: 4.348 m2 Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Thời hạn sử dụng đất: 04/2019  
 
* Tài sản thứ 10: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 186649, vào sổ cấp GCN QSDĐ: H02892 do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 31/08/2007.
Thửa đất số: 39    Tờ bản đồ số: 11
Địa chỉ: Ấp Giồng Ông Đông, Xã Phú Đông
Diện tích: 3.645 m2 Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 3.645 m2; sử dụng chung: 0
Thời hạn sử dụng: đất trồng cây lâu năm đến ngày 15/10/2013
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 
* Tài sản thứ 11: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 227114, vào sổ cấp GCN QSDĐ: H02893 do UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cấp ngày 31/08/2007.
Thửa đất số: 21    Tờ bản đồ số: 11
Địa chỉ: Ấp Giồng Ông Đông, Xã Phú Đông
Diện tích: 790 m2 Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm
Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 790 m2; sử dụng chung: 0
Thời hạn sử dụng: đất trồng cây lâu năm đến ngày 15/10/2043
Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
 
2. Giá khởi điểm của tài sản: 23.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng).
 
3. Thông tin tổ chức đấu giá tài sản:
 - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (niêm yết chậm nhất ngày 06/08/2019) đếm hết ngày 19/08/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Tài sản lam Sơn- 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 1 bộ hồ sơ
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 12/08/2019 đến ngày 19/08/2019 tại Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- Số tiền đặt trước: 2.385.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu đồng. Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 19/08/2019, 20/08/2019 và 21/08/2019 (trong giờ hành chính). 
 
4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 
 -  Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14 giờ ngày 22/08/2019 
-  Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn- 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên
 
5. Thông tin liên hệ: 
+ Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn- 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM. Điện thoại: 028.22455120
+ Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. SĐT 028.38231880 (423).

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818