Sửa đổi quy định bảo lãnh với nhà ở hình thành trong tương lai theo Thông tư 13/2017/TT-NHNN
(Cập nhật lúc 8:51 ngày 27/10/2017)
Từ ngày 15/11/2017, Thông tư 13/2017/TT-NHNN (Thông tư 13) ngày 29/9/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN (Thông tư 07) quy định về bảo lãnh ngân hàng có hiệu lực thi hành.
Thông tư này sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều 2, Điều 10, Điều 12, Điều 34 và bãi bỏ Điều 22 của Thông tư 07, cụ thể như sau:
  
 
1.    Sửa đổi, bổ sung các đối tượng áp dụng tại Điều 2 Thông tư 07:  
Ngoài các đối tượng là các Tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Thông tư 13 sửa đổi, bổ sung các chủ thể tham gia giao dịch bảo đảm, bao gồm:
- Cá nhân và tổ chức có liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh bao gồm cá nhân và pháp nhân là người cư trú, không cứ trú
- Các tổ chức không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ bảo lãnh thì chủ thể tham gia xác lập, thực hiện các giao dịch bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 101 Bộ luật Dân sự.
2.    Sửa đổi 1 trong các điều kiện bảo lãnh với khách hàng quy định Điều 10 Thông tư 07:
Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp, trừ nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán trái phiếu đối với các doanh nghiệp phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ và trái phiếu phát hành bởi công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng khác.
3.    Sửa đổi Quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Điều 12 Thông tư 07:
Đây được coi là điểm đáng chú ý, tạo thuận lợi trong tác nghiệp của các ngân hàng thương mại và chủ đầu tư trong sửa đổi các quy định về bảo lãnh đối với nhà ở hình thành trong tương lai.
 Cụ thể, ngoài việc quy định các tiêu chí của ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, Thông tư 13 còn quy định chi tiết về trình tự thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai và vấn đề xác định số dư bảo lãnh đối với Chủ đầu tư khi các ngân hàng thương mại bảo lãnh trong bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai.
4.    Sửa đổi quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo Điều 34 Thông tư 07:
Thông tư 13 quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng trong quá trình ban hành quyết định công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.
5.    Bãi bỏ Điều 22 Thông tư 07:
Thông tư 13 đã bãi bỏ quy định về quan hệ giữa cam kết bảo lãnh và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo lãnh theo đề nghị của các TCTD để phù hợp với tính độc lập của bão lãnh với nghĩa vụ được bảo lãnh.

Toàn văn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN xem TẠI ĐÂY.
 
Ban Pháp chế Agribank
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818