Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(Cập nhật lúc 15:54 ngày 31/5/2019)
Sáng ngày 24/5/2019, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của các Quý cổ đông đại diện cho 30.130.071 cổ phần, chiếm 81,78% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 
Về phía ABIC, tham dự Đại hội đồng cổ đồng còn có Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt tại trụ sở chính ABIC. 
Ông Đinh Việt Đông - Chủ tịch HĐQT; Bà Hoàng Thị Tính- Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc; Ông Dương Văn Thành - thành viên HĐQT được bầu tham gia Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. 
 
 
 
 
Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 với kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch theo nghị quyết HĐQT, Đại Hội đồng cổ đông trong năm 2018 đã được kiểm toán như tổng doanh thu bán hàng  đạt 1.509,9 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1% so với năm 2017; Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.413,4 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với năm 2017; Doanh thu đầu tư tài chính đạt 96,5 tỷ đồng, tăng trưởng 19,8% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế đạt 214,8 tỷ đồng, tăng trưởng 33,8 % so với năm 2017;Cổ tức: 12%/cổ phần.
 
Đại hội đã nhất trí tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ động dự họp thông qua số liệu báo cáo và các nội dung trình tại Đại hội.
 
Thông qua tờ trình nhân sự cấp cao tại ABIC, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí, biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp với các nội dung:thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đối với Bà Hoàng Thị Tính kể từ ngày 01/6/2019 để nghỉ hưu theo chế độ; Thông qua việc HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tiến Hải, đại diện vốn thứ hai của Agribank tại ABIC giữ chức danh Thành viên HĐQT ABIC với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 thay bà Hoàng Thị Tính nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/6/2019. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh Tổng Giám đốc ABIC kể từ ngày 01/6/2019 thay Bà Hoàng Thị Tính nghỉ hưu theo chế độ .
Như vậy, kể từ ngày 01/6/2019 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017 -2022) tại ABIC gồm:
1. Ông Đinh Việt Đông - Chủ tịch 
2. Ông Nguyễn Tiến Hải - Thành viên 
3. Ông Lê Hồng Quân - Thành viên chuyên chách
4. Ông Dương Văn Thành - Thành viên
5. Ông Đặng Văn Liễu - Thành viên
Ông Nguyễn Tiến Hải được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ABIC kể từ ngày 01/6/2019.
 
Ông Đinh Việt Đông thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc, cám ơn sự nhất trí, đồng thuận cao của các cổ đông tham dự đại hội đã thông qua các tờ trình của HĐQT, thông qua việc kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành cấp cao của ABIC, nhằm tạo điều kiện tiếp tục kế hoạch phát triển bền vững của ABIC trong năm 2019 và các năm tiếp theo. 
  Việt Cường ABIC

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818