Hoạt động khoa học và sáng kiến năm 2018 và định hướng năm 2019 của Agribank
(Cập nhật lúc 9:12 ngày 20/5/2019)
Năm 2018 khép lại với nhiều sự kiện liên quan đến ngành ngân hàng. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế cũng như hệ thống ngân hàng nhưng với sự quan tâm và chỉ đạo của Ban lãnh đạo, hoạt động của Agribank vẫn tiếp tục ổn định và phát triển với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Hoạt động khoa học và sáng kiến đã góp phần vào sự thành công trong công cuộc đổi mới toàn diện, tái cơ cấu Agribank. Đây là bước chuyển mình quan trọng cùng với sự đổi mới và đột phá của toàn hệ thống Agribank.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến năm 2018 tại Agribank
 
Năm 2018, hoạt động khoa học, sáng kiến của Agribank bước đầu khởi sắc với đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học đã và đang thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến đóng góp thiết thực vào công tác đào tạo và thực tiễn phát triển kinh doanh. Nội dung nghiên cứu đa dạng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đặt ra, gắn với lĩnh vực cụ thể nhằm phát huy lợi thế của từng đơn vị thành viên Agribank. Các đề tài, sáng kiến được công nhận có đóng góp quan trọng phục vụ hoạt động kinh doanh, trở thành tài liệu tham khảo cho nhiều cán bộ nhân viên. Hội đồng khoa học (HĐKH) đã có gợi ý định hướng nghiên cứu từ đầu năm gửi toàn hệ thống làm căn cứ để các cá nhân/đơn vị đăng ký nhằm giải quyết các vấn đề mà thực tiễn hoạt động kinh doanh đang đặt ra.
Qua hoạt động nghiên cứu đã khuyến khích người lao động say mê, tìm tòi, sáng tạo góp phần vào hoạt động đổi mới quản trị điều hành tại Agribank.
Trong năm, HĐKH đã xem xét, đánh giá 13 hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học do tác giả/nhóm tác giả đăng ký; 07 sáng kiến do các đơn vị thành viên Agribank gửi về. Kết quả có 03 đề tài, 05 sáng kiến được công nhận, 01 đề tài của nhóm tác giả đến từ Trung tâm Công nghệ thông tin “Nâng cấp phần mềm hệ thống máy chủ giao diện EI (External Interface) phục vụ hoạt động thanh toán của Agribank”công nhận sáng kiến cấp Agribank với mức thưởng là 200 triệu đồng.
 
Đồng thời, HĐKH đã xem xét, đánh giá và công nhận 110 sáng kiến cho 107 cá nhân đề nghị xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành, toàn quốc và Huân chương lao động. Cũng trong năm 2018, HĐTV đã ra quyết định phân công Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Agribank đối với 13 đề tài.
 
Hoạt động tổ chức, quản lý khoa học và sáng kiến từng bước được kiện toàn thông qua việc nâng cao chất lượng đánh giá, thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến; Đa dạng hóa các hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học. Ngoài các cá nhân, đơn vị chủ động đăng ký đề tài và gửi về HĐKH xem xét, đánh giá; Hội đồng thành viên có cơ chế phân công đề tài gắn với hoạt động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng các văn bản quản lý phục vụ cho công tác quản trị điều hành sát với thực tiễn hoạt động của Agribank.
 
Tuy nhiên thực tế cho thấy một số đề tài, sáng kiến khó áp dụng vào thực tiễn không mang lại hiệu quả như mong muốn chưa được HĐKH, HĐTV phê duyệt. Nhiều kết quả nghiên cứu từ đề tài chưa được khai thác sử dụng một cách hiệu quả, một số nghiên cứu mới chỉ dừng ở mức phổ biến nội bộ hoặc những nội dung có tính cấp thiết chưa được nghiên cứu, triển khai thực hiện như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành ngân hàng; Triển khai Basel II tại các NHTM Việt Nam; Giải pháp triển khai quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN… 
 
Định hướng hoạt động khoa học và sáng kiến năm 2019 của Agribank và những năm tiếp theo
 
Để khắc phục những hạn chế trên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khoa học, sáng kiến và thực hiện mục tiêu “hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến, đổi mới sáng tạo từng bước đem lại hiệu quả cao, gắn liền thực tiễn tạo động lực phát triển bền vững cho Agribank”, năm 2019 và những năm tiếp theo cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp:
 
(i) HĐKH phối hợp với các đơn vị khảo sát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, những nhu cầu phát sinh trong hoạt động kinh doanh, từ đó nghiên cứu, xây dựng đề tài, sáng kiến…
 
(ii) HĐKH tiếp tục khuyến khích, định hướng các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của Agribank; thúc đẩy hoạt động sáng kiến toàn hệ thống nhằm phát hiện và điều chỉnh kịp thời những tồn tại, kém hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành, đồng thời khai thác các tiềm năng của các đơn vị trong hoạt động kinh doanh. Nội dung nghiên cứu tập trung theo Kế hoạch nghiên cứu khoa học và sáng kiến của Agribank giai đoạn 2017-2020; định hướng, chỉ đạo của HĐTV.

(iii) Tuyên truyền, động viên cán bộ trong hệ thống Agribank tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần xung kích của Đoàn Thanh niên; khuyến khích các cá nhân, tổ chức ngoài Agribank tham gia nghiên cứu, đóng góp vào hoạt động khoa học công nghệ của Agribank.
 
(iv) Thường trực HĐKH phối hợp với Ban Tài chính Kế toán, các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất chế độ đãi ngộ, động viên, khích lệ người lao động có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học cả về vật chất lẫn tinh thần.
 
(v) HĐKH đề xuất khen thưởng, vinh danh kịp thời các cá nhân/tổ chức trong và ngoài hệ thống có đóng góp lớn vào hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến của Agribank.
 
(vi) Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn của HĐKH trong việc giúp Ban lãnh đạo Agribank định hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn kinh doanh, đề ra chính sách khuyến khích đối với hoạt động khoa học và công nghệ, cũng như đội ngũ làm việc trong lĩnh vực này.
 
(vii) Phối hợp, trao đổi và tăng cường mối quan hệ về quản lý và nghiên cứu đề tài khoa học với các Trường Đại học, Học viện và các NHTM khác.
 
(viii) Đa dạng hóa các hình thức hoạt động nghiên cứu khoa học như tham gia thực hiện đề tài, sáng kiến, viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, tham luận tại các Hội thảo khoa học…
 
(ix) Thường trực HĐKH đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm với nội dung thiết thực như: Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đối với ngành ngân hàng; Triển khai Basel II tại các NHTM Việt Nam…
 
(x) Nêu cao vai trò cán bộ có học hàm, học vị trong sự nghiệp phát triển bền vững tại Agribank 
 
Agribank với tiềm lực khoa học mạnh, trên 70% lực lượng lao động có trình độ đại học và trên đại học, trong đó 32 Tiến sĩ (chiếm 0,08% tổng số lao động), 4.003 Thạc sĩ (chiếm 10% tổng số lao động). Nêu cao vai trò cán bộ có học hàm, học vị, xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng ngoài phần hành chuyên môn đã được giao bởi hầu hết trong số họ đều là cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo có trình độ, đủ sức tổ chức nghiên cứu và giải quyết những nhiệm vụ khoa học, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh. 
 
Năm 2019 là năm thực hiện hóa các chỉ đạo của Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thì đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, sáng kiến, tận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trở thành động lực tăng trưởng mới. Với thành tựu và ý nghĩa của hoạt động khoa học và sáng kiến năm 2018 cùng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, định hướng trên, chúng ta có đầy đủ cơ sở tin tưởng rằng hoạt động khoa học và sáng kiến năm 2019 sẽ đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào thành công của Agribank

Nguyễn Gấm - Ủy ban Chính sách Agribank
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818