CTKM Thanh toán cuoc Vinaphone
Quý khách đang ở:
Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (19/4/2012)
(Cập nhật lúc 12:0 ngày 19/4/2012)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là tăng cường bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Mục tiêu cụ thể của Chiến lược này là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các cân đối lớn; giữ vững an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh tài chính. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu; từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế các bon thấp. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực... Các chỉ tiêu giám sát và đánh giá phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 gồm: Chỉ số phát triển con người (HDI), chỉ số bền vững môi trường (ESI), hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR), tỷ lệ nghèo, tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo, số người chết do tai nạn giao thông trên 100.000 dân, tỷ lệ số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng,..

Các ưu tiên phát triển bền vững trong giai đoạn 2011-2020 về kinh tế, có định hướng như sau:

Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các chính sách tài chính, tiền tệ. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng sang kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nói chung và hiệu quả của vốn đầu tư nói riêng. Xây dựng và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, đảm bảo phát triển nền kinh tế theo hướng các bon thấp. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Từng bước thị trường hóa giá năng lượng, nâng dần tỷ trọng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam. Xây dựng hệ thống hạch toán kinh tế môi trường và đưa thêm môi trường và các khía cạnh xã hội vào khuôn khổ hạch toán tài khoản quốc gia (SNA). Phát triển bền vững công nghiệp với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường; tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm công nghiệp, xây dựng nền "công nghiệp xanh", ưu tiên phát triển các ngành, các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường.

Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững: Đẩy mạnh áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, năng lượng, nước, đồng thời giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững. Xây dựng văn hóa tiêu dùng văn minh, hài hòa và thân thiện với thiên nhiên.

Đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững: Bảo đảm an ninh lương thực trên cơ sở bảo vệ 3,8 triệu hecta diện tích đất lúa, đảm bảo nguồn cung lương thực, nhu cầu dinh dưỡng và khả năng tiếp cận lương thực của người dân theo kết luận củ Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, phát huy thế mạnh của từng vùng; phát triển sản xuất hàng hóa có chất lượng và hiệu quả; gắn sản xuất với thị trường trong nước và thị trường quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên (đất đai, nước, rừng, lao động và nguồn vốn);... Phát triển nông thôn bền vững phải bao gồm 4 quá trình: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đô thị hóa; Kiểm soát dân số; Bảo vệ môi trường sinh thái; (iv) Phát triển bền vững các vùng và địa phương:  Tập trung ưu tiên phát triển trước các vùng kinh tế trọng điểm, có khả năng bứt phá và dẫn dắt sự phát triển, đồng thời chú ý tới việc hỗ trợ các vùng kém phát triển và có điều kiện khó khăn hơn, nhằm tạo ra một sự cân đối nhất định trong phát triển không gian, từng bước thu hẹp khoảng cách về xã hội và tiến tới giảm bớt sự chênh lệch về kinh tế giữa các vùng và địa phương. Các vùng phát triển kinh tế trọng điểm sẽ đóng vai trò là đầu tàu lôi kéo các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn hơn. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển, phát huy lợi thế của từng vùng, tạo sự liên kết giữa các vùng.

Về xã hội, Chiến lược có định hướng đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; tạo việc làm bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ổn định quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số. Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam. Phát triển bền vững các đô thị, xây dựng nông thôn mới, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự phát triển đất nước, vùng và địa phương. Phát triển về số lượng và nâng cao các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện điều kiện và vệ sinh môi trường lao động. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Quyết định cũng nêu rõ Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam về tài nguyên môi trường. Theo đó, chống thoái hóa, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất; bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển; bảo vệ và phát triển rừng; giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở đô thị lớn và khu công nghiệp; quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; giảm thiểu tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Chiến lược cũng đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể như tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế phát triển bền vững; nâng cao chất lượng quản trị quốc gia đối với phát triển bền vững đất nước. Tăng cường các nguồn lực tài chính để thực hiện phát triển bền vững. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững. Tăng cường năng lực quản lý và thực hiện phát triển bền vững. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội  - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư trong thực hiện phát triển bền vững. Phát triển nguồn nhân lực cho thực hiện phát triển bền vững. Tăng cường vai trò và tác động của khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong thực hiện phát triển bền vững và mở rộng hợp tác quốc tế.

Thanh Hà - theo website NHNN
Các tin mới hơn
Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
(17/05/2016)
Lưu ý đặc biệt dành cho chủ thẻ để sử dụng thẻ an toàn
(16/05/2016)
Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
(12/05/2016)
Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
(09/05/2016)
Tiếp tục hỗ trợ gần 485 tỷ đồng khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn (13/4/2016)
(13/04/2016)
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn
(13/04/2016)
Cú hích đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp (07/04/2016)
(07/04/2016)
Giao vốn xây dựng nông thôn mới (07/04/2016)
(07/04/2016)
Khó khăn trong quá trình khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền của tổ chức tín dụng
(06/04/2016)
Nghị quyết 14: Thiết lập mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết (23/3/2016)
(23/03/2016)
Các tin cũ hơn
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2012 (16/04/2012)
(16/04/2012)
Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung (16/04/2012)
(16/04/2012)
Bắc Kạn: 2.500 hộ được vay vốn phát triển kinh tế (4/4/2012)
(04/04/2012)
3 địa phương đi đầu trong thí điểm “cánh đồng mẫu lớn” tại miền Bắc (26/3/2012)
(26/03/2012)
Nâng cao vị thế hạt gạo Việt Nam (20/3/2012)
(20/03/2012)
Việt Nam thu hút nguồn lực phát triển nông nghiệp bền vững (16/3/2012)
(16/03/2012)
Nỗ lực thực hiện kiềm chế lạm phát năm 2012 (16/3/2012)
(16/03/2012)
ADB hỗ trợ dự án phát triển thủy lợi vùng Trung và Đông Bắc đồng bằng sông Hồng (16/3/2012)
(16/03/2012)
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2012 (13/3/2012)
(13/03/2012)
Khai mạc Hội nghị toàn quốc về phòng,chống tham nhũng (9/3/2012)
(08/03/2012)
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu