Định chế tài chính
Vay chiết khấu giấy tờ có giá
(Cập nhật lúc 15:57 ngày 10/5/2010)
Dịch vụ chỉ áp dụng với Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước mua các giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán mà trước đó Agribank đã mua trên thị trường sơ cấp hoặc mua lại trên thị trường thứ cấp.
Thông tin chi tiết
 
-    Agribank phải mở tài khoản tiền gửi và lưu ký giấy tờ có giá tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước
-    Lãi suất chiết khấu: do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố theo từng thời kỳ nhất định
-    Hình thức chiết khấu:
     +  Chiết khấu toàn bộ thời gian còn lại của giấy tờ có giá (tối đa không quá 91 ngày)
     +  Chiết khấu có kỳ hạn (thời hạn còn lại của giấy tờ có giá lớn hơn thời hạn giao dịch)
-    Các loại giấy tờ có giá được chiết khấu: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình trung ương, Trái phiếu chính quyền địa phương phát hành.
-    Trước ngày 25 tháng cuối quý, Sở giao dịch làm thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức chiết khấu quý tiếp theo.
-    Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận hồ sơ đề nghị chiết khấu; thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận.
-    Agribank khi được chấp nhận chiết khấu phải cam kết mua lại theo số liệu Ngân hàng Nhà nước thông báo.
-    Vào ngày thực hiện chiết khấu, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước thanh toán tiền mua giấy tờ có giá cho Agribank, chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản lưu ký của Agribank sang tài khoản tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước( đối với chiết khấu hết thời hạn còn lại của giấy tờ có giá) hoặc chuyển sang tài khoản cầm cố (đối với chiết khấu có kỳ hạn).
 
Quy trình/Công nghệ
-    Phương thức chiết khấu: trực tiếp cầm “Giấy đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá” đến Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.
-    Giao dịch thông qua mạng Reuters, fax….
-    Khi thỏa thuận giao dịch có hiệu lực, Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở giao dịch Agribank nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS.
-    Chủ tịch Hội đồng Quản trị quy định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn cho Sở giao dịch Agribank.
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.
 
Kênh phân phối
Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở giao dịch Agribank thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818