Định chế tài chính
Vay cầm cố giấy tờ có giá
(Cập nhật lúc 16:7 ngày 10/5/2010)
Dịch vụ chỉ áp dụng với Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cho Agribank vay trên cơ sở Agribank cầm cố các giấy tờ có giá để bảo đảm.
Thông tin chi tiết
 
-    Agribank phải mở tài khoản tiền gửi và lưu ký giấy tờ có giá tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.
-    Hạn mức cầm cố: là số tiền tối đa mà Ngân hàng Nhà nước có thể cho Agrbank vay cầm cố trong quý hoặc năm.
-    Lãi suất cầm cố: do Ngân hàng Nhà nước quy định và điều chỉnh phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.
-    Lãi suất nợ quá hạn: bằng 150% lãi suất cho vay cầm cố trong từng thời kỳ.
-    Điều kiện vay cầm cố:
+    Agribank không trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.
+    Agribank không có dư nợ quá hạn tại Ngân hàng Nhà nước.
+    Agribank thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay.
+    Agribank có đơn xin vay.
-    Tài sản cầm cố: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình trung ương, Trái phiếu chính quyền địa phương (UBND TP Hà Nội, TPHCM phát hành). 
 
Hồ sơ đề nghị cầm cố
+    Đơn xin vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá.
+    Bảng cân đối kèm giải trình tình hình nguồn và sử dụng vốn tại thời điểm xin vay.
+    Bảng kê giấy tờ có giá đề nghị cầm cố để vay.
+    Các tài liệu có liên quan chứng minh tài sản cầm cố đủ điều kiện.
 
Điều kiện chấp nhận đối với tài sản cầm cố (tài sản cầm cố)
+    Agribank là người thụ hưởng (đối với giấy tờ có giá ghi danh) hoặc là người nắm giữ hợp pháp (đối với giấy tờ có giá vô danh).
+    Được cầm cố, thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước với tư cách là bên thứ 3 theo quy định của pháp luật và cam kết của người thụ hưởng.
+    Nếu giấy tờ có giá ghi sổ phải có xác nhận và bảo đảm của tổ chức có trách nhiệm thanh toán đối với giấy tờ có giá đó về việc sẽ thanh toán cho Ngân hàng Nhà nước khi Agribank không trả được nợ.
+    Trường hợp giấy tờ có giá dài hạn thì thời hạn còn lại của giấy tờ có giá đó tối đa đến 2 năm.
-    Trả nợ gốc, lãi: Agribank phải có trách nhiệm trả nợ gốc, lãi đúng cam kết theo các kỳ hạn đã thỏa thuận trên khế ước. Ngân hàng Nhà nước không gia hạn đối với khoản vay cầm cố.
 
Quy trình/Công nghệ
-    Phương thức: trực tiếp cầm ‘Giấy đề nghị cầm cố giấy tờ có giá" đến Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.
-    Giao dịch thông qua mạng Reuters, fax….
-    Khi thỏa thuận giao dịch có hiệu lực, Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở giao dịch Agribank nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS.
-    Chủ tịch Hội đồng Quản trị quy định hạn mức lỗ, hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn cho Sở giao dịch Agribank.
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.
 
Kênh phân phối
Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở giao dịch Agribank thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818